Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM PANA TADEUSZA

 § 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 

 1. Muzeum – Muzeum Pana Tadeusza prowadzone przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich pod adresem Rynek 6, 50-106 Wrocław.
 2. System – system internetowej rezerwacji i zakupu Biletów dostępny pod adresem internetowym: https://bilety.ossolineum.pl/
 3. Serwis – usługa płatności elektronicznej świadczona przez: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań z odrębnym regulaminem dostępnym na stronie: tpay.com.
 4. Strona internetowa – strona internetowa Muzeum dostępna w sieci Internet pod adresem: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/
 5.  Użytkownik – osoba dokonująca zakupu Biletów w Systemie.
 6. Kasa – oznaczone miejsce w Muzeum, gdzie można dokonać zakupu Biletów.
 7. Zwiedzający – osoba przebywająca na terenie Muzeum, która nabyła Bilet wstępu na Wystawę lub/i wydarzenia organizowane w Muzeum.
 8. Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika konta w Systemie.
 9. Wystawa stała – ekspozycja obejmująca wystawy Rękopis „Pana Tadeusza” oraz Misja: Polska.
 10. Wystawa czasowa – ekspozycja niebędąca integralną częścią wystaw stałych, znajdująca się poza jej przestrzenią.
 11. Bilet – bilet określający prawo wstępu w określony dzień o określonej godzinie, na Wystawę, Wystawę czasową lub inne wydarzenia odbywające się w Muzeum.
 12. Rezerwacja indywidualna – rezerwacja biletów normalnych i/lub ulgowych dokonana przez Użytkownika Systemu.
 13. Rezerwacja grupowa – rezerwacja lekcji muzealnych/warsztatów dokonana przez Użytkownika Systemu.
 14. Cennik biletów – określa obowiązujące ceny Biletów, zasady nabycia Biletów i prawa do ulg; dostępny jest w Kasie Muzeum oraz na Stronie internetowej.

 

  § 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako instytucję prowadzącą Muzeum i określa zasady sprzedaży oraz rezerwacji Biletów.
 2. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne, jeśli w opisie wydarzenia nie zaznaczono inaczej.
 3. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza dostępnego na Stronie internetowej i akceptuje ich warunki.
 5. Cennik Biletów oraz dostępnych opcji zwiedzania znajduje się w Kasie oraz na Stronie internetowej.
 6. Zakupu Biletów można dokonać w Kasie lub za pośrednictwem Systemu.

 

§ 3

Rejestracja i zakup biletów

 1. Użytkownik zamierzający dokonać Rezerwacji Grupowej musi uprzednio dokonać rejestracji w Systemie. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik zamierzający dokonać Rezerwacji indywidualnej może skorzystać z możliwości rejestracji w Systemie lub dokonać rezerwacji bez rejestracji.
 3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji w Systemie jest poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracji.
 4. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w Systemie otrzyma na podany w formularzu adres e-mail wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i Rejestracji konta w Systemie.
 5. Usunięcie indywidualnego konta oraz danych osobowych Użytkownika z Systemu następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: bilety@ossolineum.pl prośby o usunięcie konta.
 6. Bilety ulgowe przysługują młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji/orzeczenia). Aktualny Cennik biletów wraz z dostępnymi wariantami jest dostępny na Stronie internetowej i w Kasie.
 7. Bilet bezpłatny przysługuje: posiadaczom Karty Polaka, osobom powyżej 75. roku życia, dzieciom do lat 6., opiekunom osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne kupują bilet wstępu zgodnie z cennikiem), pracownikom ZNiO (na podstawie identyfikatora), muzealnikom (na podstawie legitymacji), posiadaczom legitymacji ICOM.
 8. Bilet rodzinny przysługuje grupie od 2 do 6 osób, w tym przynajmniej 1 osoba musi mieć powyżej 18 lat i przynajmniej jedna poniżej 18 lat; z biletu rodzinnego skorzystać mogą maksymalnie 2 osoby dorosłe.
 9. Zwiedzający, którzy dokonują Rezerwacji Indywidualnej w Systemie, zobowiązani są do wykupienia biletów najpóźniej do 30 minut od momentu jej złożenia.
 10. Przekroczenie terminów podanych w § 3 p. 9. skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. O anulowaniu rezerwacji w Systemie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail. Anulowane rezerwacje będą ponownie dostępne w Systemie dla wszystkich Użytkowników.
 11. W Kasie można dokonać zakupu biletów wraz z dostępnymi opcjami zwiedzania zarówno gotówką w polskich złotych oraz kartą płatniczą od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 17.00. Lista obsługiwanych kart płatniczych znajduje się w Kasie.
 12. Bilet na zwiedzanie wystaw stałych można kupić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 13. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu biletów online lub w Kasie, przed zakupem biletu.
 14.  Płatność za bilety rezerwowane w Systemie jest realizowana za pośrednictwem Serwisu.
 15. Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący płatności za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe jako osoby dokonującej płatności za bilety wraz z dostępnymi opcjami zwiedzania Muzeum Pana Tadeusza prowadzonego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, były przekazywane do firmy Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań i przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności na rzecz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, obejmującym imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania płatności; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

 

 § 4

Zwroty i reklamacje

 1. W wypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty, używając tych samych kanałów płatniczych (gotówka, karta lub płatność internetowa), którymi nastąpiła płatność.
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia.
 3. Zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§ 5

Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich jako administratora danych, w zakresie koniecznym dla potrzeb prowadzenia rezerwacji biletów online i ich sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.
 2. Muzeum informuje, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Softcom Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (Softcom Spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski, al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław), na podstawie zawartej z Muzeum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj. ze zm.) i z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do dokonywania serwisu informatycznego Systemu.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w formularzu Rejestracji nieprawdziwych lub błędnych danych. Dotyczy to również udostępnienia danych indywidualnego konta osobom trzecim oraz transakcji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwy oraz błędy w jego działaniu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci internetowej z przyczyn niezależnych od Muzeum.